Tutkimusta ja bloggailua

Mistä on perhe- ja sosiaalipalveluiden tuloksellisuus tehty – tarkistuslista hyvinvointialueiden kehittäjille

Mitä tutkijoille selvisi kun he kysyivät otsikossa esitetyn kysymyksen? Tutkijat Ivana La Valle, Di Hart, Lisa Holmes ja Vania S. Pinto (2019) ovat etsineet kysymykseen vastausta empiirisen tutkimuksen keinoin. Tutkimusprosessin tuloksena on rakentunut perhe- ja sosiaalipalveluiden tuloksellisuuden viitekehys. Kontekstina on Englanti, joten tutkimusta kannattaa lukea kulttuurisensitiivisin silmälasein. Mutta tulokset ovat kiinnostavia ja antavat aineksia pohtia asiaa myös Suomessa. Siksi tämä postaus.

Tutkijoiden mukaan perhe- ja sosiaalipalveluita tuottavan organisaation tulisi kysyä itseltään muutama perustava kysymys:

 • Luoko organisaation johto olosuhteet ja oikeanlaisen toimintakulttuurin sosiaalipalveluiden työntekijöiden onnistumiselle?
 • Tavoittavatko palvelut ne lapset ja perheet, jotka tarvitsevat apua, arvioidaanko heidän tarpeensa oikein ja saavatko he tarvitsemansa tuen?
 • Kokevatko lapset ja perheet palveluiden piirissä ollessaan, että heitä arvostetaan ja että heidän toimijuutensa vahvistuu heidän ollessaan tekemisissä työntekijöiden ja palveluiden kanssa?

Ei rakettitiedettä. Mutta raketteja tässä ei tarvitakaan vaan kykyä pitää peruskysymykset mielessä kun luodaan alueellisia strategioita, verkostoja, toimintakulttuuria ja palveluita.

Mutta mitä tutkijat tarkoittavat puhuessaan tuloksista. Koska kyse on lasten ja perheiden sosiaalipalveluista, tulokset liittyvät keskeisesti lapsiin, lasten oikeuksiin, etuun ja hyvinvointiin. Tutkijoiden mielestä edellisten organisaatioiden toimintaa koskevien kysymysten lisäksi on tärkeää pitää mielessä toiminnan päämääriin, tavoiteltuihin tuloksiin liittyviä kysymyksiä. Kuten:

 • Onko alueen lapsilla ja nuorilla turvallista siellä missä he elävät ja asuvat? Kotona ja yhteisöissään?
 • Tuetaanko lapsia ja nuoria heidän tarpeidensa mukaisesti olemaan sekä terveitä että hyvinvoivia? Tuetaanko heitä onnistumaan heille tärkeissä tekemisissä? Kasvamaan, kehittymään ja vahvistumaan fyysisesti, tiedollisesti, sosiaalisesti ja emotionaalisesti?
 • Saavatko lapset ja nuoret tarvitsemansa tuen oppimiseen? Tuottavatko koulut ja oppiminen heille myönteisiä kokemuksia?

Perhe- ja sosiaalipalveluiden tuloksellisuusviitekehys. La Valle ym. (2019)

Mitä lisäarvoa tällaisella tutkijavetoisella tuloksellisuuden viitekehyksellä voisi olla sosiaalipalveluiden kehittämiseen? Kehittämistähän tehdään parhaillaan laajoissa hankkeissa ympäri maata: lastensuojelun kehittämishankkeissa, perhekeskuskehittämisessä, tulevaisuuden sotekeskus -hankkeissa.

Olen kokenut La Vallen ja kumppaneiden työn innostavana, koska heidän viitekehyksensä katsoo lasten ja perheiden sosiaalipalveluiden tuloksellisuutta kokonaisvaltaisesti, monikerroksisesti – systeemisesti. Ja koska heidän kehyksensä ohjaa kysymään oikeita kysymyksiä – ihan siellä omassa toimintaympäristössä. Oma kysymykseni on, voitaisiinko perhe- ja sosiaalipalveluiden tuloksellisuutta vahvistaa vaikkapa näiden tutkijoiden avustamana, hyvät kysymykset edellä? Alla näitä kysymyksiä.

Johtaminen ja toimintakulttuuri

 • Sitoudutaanko organisaatiossani perhe- ja sosiaalipalveluille tärkeisiin arvoihin, eriarvoisuuden torjumiseen, ihmisarvoon ja -oikeuksiin, lapsen oikeuksien toteuttamiseen
 • Ovatko toimintakulttuurimme ja käytäntömme reflektiivisiä, kokemuksesta oppivia ja arjessa työntekijöitä tukevia?
 • Olemmeko sovittaneet eri toimintojen työtä yhteen siten, että moniammatillinen yhteistyö onnistuu ja on sujuvaa?
 • Tukeeko infrastruktuuri tuloksellisuutta: tietojärjestelmät, työmenetelmät ja muu työn organisointi?
 • Onko organisaatiossamme selkeä ja yhdessä sanoitettu, laajasti jaettu ymmärrys asiakastyön laadusta perhe- ja sosiaalipalveluissa?
 • Onko kaikki voitava tehty, jotta henkilöstö olisi pysyvää, motivoitunutta ja osaavaa?

Lasten ja perheiden tarpeiden tunnistaminen ja tuki

 • Tunnistavatko yhteistyökumppanimme muissa palveluissa (varhaiskasvatus, opetus, terveydenhuolto, aikuisten palvelut) tukea tarvitsevat lapset?
 • Tunnistammeko me itse perhe- ja sosiaalipalveluissa lapsen tuen ja suojeluntarpeen? Osaammeko toimia konkreettisesti tuen ja suojeluntarpeisiin vastaamiseksi yhteistyössä lapsen ja läheisten kanssa?
 • Tunnistammeko lastensuojelussa lapsen sijoituksen tarpeen? Tunnistammeko, mitä tukea lapsi ja hänen läheisensä tarvitsevat lapsen ollessa sijoitettuna?
 • Tuemmeko sijaishuollosta kotiutuvia lapsia läheisineen heidän tarpeitaan vastaavasti?
 • Tunnistammeko kaikissa vaiheissa lapsen ja läheisten tuen tarpeiden ytimen ja kohdentuuko tuki oikein?

Osallisuus

 • Luottavatko lapset ja nuoret työntekijöihimme, joita he kohtaavat perhe- ja sosiaalipalveluissa? Saavatko lapset työntekijöiltämme konkreettista tukea? Ovatko lasten ja työntekijöiden suhteet lasten näkökulmasta luottamuksellisia ja onko suhteissa riittävästi pysyvyyttä/jatkuvuutta?
 • Luottavatko vanhemmat työntekijöihimme? Saavatko vanhemmat riittävästi tukea? Ovatko työntekijöiden ja vanhempien suhteet luottamuksellisia ja onko niissä riittävästi pysyvyyttä/jatkuvuutta?
 • Voivatko lapset ja nuoret osallistua omien tarpeidensa tunnistamiseen ja palveluiden suunnitteluun?
 • Voivatko vanhemmat osallistua tarpeidensa tunnistamiseen ja palveluiden suunnitteluun?
 • Kokevatko lapset ja nuoret palveluiden vastaavan tarpeisiinsa?
 • Kokevatko vanhemmat palveluiden vastaavan tarpeisiinsa?

Hyvinvointitulokset

 • Onko lapsilla ja nuorilla turvallista siellä missä he elävät, kotona, muussa asuinpaikassa ja yhteisöissään?
 • Ovatko lapset ja nuoret tyytyväisiä elämäänsä ja asuinpaikkaansa?
 • Onko lasten ja nuorten elämässä pysyvyyttä ja vakautta?
 • Kehittyvätkö lapset ja nuoret tasapainoisesti?
 • Vastataanko lasten ja nuorten mielenterveydellisen tuen tarpeisiin?
 • Saavatko lapset varhaiskasvatuksen tukea?
 • Käyvätkö lapset ja nuoret koulua ja tuottaako se heille arvokkaita kokemuksia itsestään ja oppimisesta? Saavatko lapset koulussa onnistumisen kokemuksia?

Kuinka tärkeää näihin kysymyksiin vastaaminen on sinun mielestäsi? Minkä tiedon varassa näihin kysymyksiin osataan vastata? Keitä kaikkia tulisi kuulla? Ja miltä nämä La Vallen ja kumppaneiden viitekehys ja kysymykset ylipäänsä vaikuttavat?

Lähde:

Ivana La Valle, Di Hart and Lisa Holmes with Vânia S. Pinto (2019) How do we know if children’s social care services make a difference? Development of an outcomes framework. Department of Education, University of Oxford, Rees Cenre, Nuffield Foundation.

Kommentoi