Tutkimusta ja bloggailua

Kurssit

Tervetuloa systeemisen työotteen verkkovalmennusalustalle. Alustalla olevat materiaalit ovat osa yhteisöllistä, systeemisen työotteen valmennusprosessia. Materiaalit löytyvät viiden teemakokonaisuuden alta. Kukin kokonaisuus sisältää sekä itsenäisesti opiskeltavaa materiaalia että työpaja-aineistot ja ohjelmarungon. Pääset käsiksi teemakokonaisuuksiin tämän sivun alaosasta.

Kunkin teemaosion päätteeksi sinua pyydetään vastaamaan kyselyyn. Kysely sisältää teemaan liittyvän oppimistehtävän, minkä lisäksi sinua pyydetään arvioimaan teemakokonaisuuden hyödyllisyyttä. Muistathan vastata kyselyyn jokaisen viiden teeman kohdalla!

Verkkovalmennus tehostaa yhteisöllistä oppimista. Se täydentää työyhteisön työpajoista ja konsultatiivisista tiimikohtaisista työnohjaustapaamisista rakentuvaa kokonaisuutta ja jää työyhteisön käyttöön systeemisen työotteen ylläpidon apuvälineeksi. Materiaalin avulla voidaan myös uusia työntekijöitä perehdyttää jälkihuollon yksikön systeemiseen työskentelytapaan.

Systeeminen työote jälkihuollossa -valmennusprosessi tukee jälkihuollon yksikön työntekijöitä, tiimejä ja koko työyhteisöä:

  • kirkastamaan omaa arvoperustaansa ja työtä ohjaavia periaatteita koko työyhteisön tasolla
  • vahvistamaan yhtenäistä, systeemistä ja dialogista toimintakulttuuria koko työyhteisössä
  • sisäistämään systeemisen ajattelun perustietoja soveltamaan niitä omassa työssään
  • hyödyntämään työssään asiakkaiden osallisuutta vahvistavaa vuorovaikutusta, kuten lupaa pyytävää työotetta
  • jäsentämään asiakkaana olevien nuorten ja heidän läheistensä ongelmatilanteita monipuolisesti systeemisen ajattelun kehyksessä
  • reflektoimaan asiakkaiden tilanteita systeemisellä otteella ja tekemään systeemisiä hypoteeseja hyödynnettäväksi asiakastyössä
  • käyttämään sukupuuta muutostyön työvälineenä
  • hyödyntämään perheterapeuttisia menetelmiä omassa työssään, esimerkiksi aikajanaa, yhteistoiminnallista auttamiskarttaa ja sirkulaarisia kysymyksiä

Materiaali rakennetaan alustalle vaiheittain syyskuussa 2022 käynnistyvän työpajaprosessin aikana.

Orientoivaa kirjallisuutta

Tähän valmennusalustan etusivulle on koottu systeemiseen työotteeseen liittyvää kotimaista ja kansainvälistä kirjallisuutta. Voit perehtyä siihen oman kiinnostuksesi mukaan. Kirjallisuuslistaa voidaan hyödyntää välitehtävissä valmennuksen edetessä ja listaa voidaan täydentää.

Ihmissuhteita rakentava ja ylläpitävä lastensuojelu : Hackneyn malli ja systeeminen käytäntö lastensuojelutyössä (julkari.fi)

Nousiainen Kirsi, Petrelius, Päivi & Yliruka Laura ( 2016) Johdanto teemaan: Ylisukupolvisesta näköalattomuudesta muutokseen ‒
näköalaistavan sosiaalityön tunnustelua. Teoksessa Puheista tekoihin! : Ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen lastensuojelussa ja perhe- ja sosiaalipalveluissa (julkari.fi)

Luku 8: Mikä tekee asiakastilanteista monimutkaisia? Teoksessa Monimutkaiset ja erityistä osaamista edellyttävät asiakastilanteet sosiaalityössä : Valtakunnallisen kyselyn tuloksia (julkari.fi)

Itsenäistymistä ja hyvinvointia tukeva jälkihuolto ja nuorten aikuisten sosiaalityön mallinnus : Osana lastensuojelun VIP-nuoren palvelupolkua (julkari.fi)

Domains-paper.pdf (terapia.co.uk)